Om korpset

Kampen skoles musikkorps består av omkring femti unge musikanter fra 8 til 18 år. Vi er et ungt og entusiastisk korps som begynner å låte bra!

Samspill og spilletimer
Hver onsdag har vi samspill, og alle musikantene har individuelle spilletimer en gang i uka. Spilletimene er på ettermiddags- og kveldstid. Så langt det er mulig forsøker vi å gi undervisning til de yngste i AKS-tida. Korpset er inndelt i følgende underavdelinger: aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps. I tillegg har vi Kampen Soul Searchers, som er et tilbud om å spille i band for alle fra 7.trinn og oppover.

Selv om musikantene våre er unge, er vi Oslos nest eldste korps. I 2016 fyller vi 110 år.

En positiv og synlig faktor i nærmiljøet
Korpset er en synlig og miljøskapende faktor på skolen og i nærmiljøet vårt. Vi spiller selvsagt på 17. mai, og på mange andre av skolens arrangementer som "Lille 17.mai" og skoleavslutninger. Vi pleier dessuten å spille på julegrantenningen foran Kampen kirke, Karnevalsgudstjenesten og under Kampendagene. Ellers spiller bandet på Kampenjazz og korpset deltar i Oslomesterskapet og på kretstevnet.

Ved sesongens slutt reiser vi på tur; kort eller lang. De siste årene har vi vært i Albir (Spania), Holmestrand, Bornholm (Danmark), Kristiansand og Nesparken/Moss.

Inkluderende korps
Vi ønsker å være et inkluderende korps slik at alle barn som vil, skal få sjansen til å lære seg noter og spille et instrument. Medlemskontingenten er lav og dugnadsinnsatsen fra foreldrene er ikke større enn det som forventes i andre lag og foreninger.Vedtekter for Kampen skolesmusikkorps:            

§1 ORGANISASJON

Kampen skoles musikkorps, stiftet i 1906 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Oslo.) KSM er et foreldredrevet korps.

Organisering av musikkorpset
Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:
-       Musikanter i skolekorpset kan bli aspirant i amatørkorps fra 1. august det året de fyller 15 år.
-       Medlemmet skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i Kampen skoles musikkorps.

a.     Dersom korpsene ikke blir enige om lokal organisering skal skolekorps og amatørkorps deles inn etter følgende regler:
-       En kan være medlem i skolekorps til 31. juli det året en fyller 19 år.
-       Medlem i skolekorps kan bli aspirant i amatørkorps fra 1. august det året en fyller 15 år. Aspiranten skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.
-       Medlemmer til amatørkorps tas opp fra 1. august det året de fyller 16 år.
b.    Tvister i forbindelse med ovenstående punkter skal avgjøres av region-/kretsstyret.

§2 FORMÅL

Kampen skoles musikkorps skal legge vekt på å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt miljø til beste for sine medlemmer.

Kampen skoles musikkorps skal:
·       Ivareta og utvikle musikalsk aktivitet i musikkorpset gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering.
·       Ivareta og utvikle musikkorps – og organisasjonsarbeid som sosial aktivitet for medlemmene.
·       Fremme forståelse for musikkorpsenes kulturelle, sosiale og oppdragende betydning.
·       Ivareta musikkorpsets interesser i det lokale musikk – og kulturliv.

§3 MEDLEMSSKAP

3.1 Opptak av medlemmer
Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre.

Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i musikkorpset blir en automatisk medlem i NMF. Medlemmer som er under 15 år representeres av en av sine foresatte i korpsets besluttende organer (årsmøte og styre).

Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktør skal registreres i NMFs database.

3.2 Forutsetning for medlemskap
a.     Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMF og regionens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
b.    Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende
innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
c.     Musikantene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal dirigent / korpsleder varsles i god tid på forhånd.
d.    Instrumenter, uniformer og utstyr eid av korpset skal holdes i god stand. Ved slitasje forvoldt ved uaktsomhet eller ved skade skal det normalt innkreves en egenandel i hht. enhver tids gjeldende sats. Ad. Uniform vises det gjeldende uniformsreglement.
e.     Medvirkning i andre musikkorps må godkjennes av styret. Personlige instrumenter kan benyttes av musikanten i andre aktiviteter, så lenge dette ikke går utover KSMs aktiviteter. Det forutsettes normal bruk. Ved bruk av instrumenter som er på lager, må dette godkjennes av materialforvalter og dirigent.

3.3 Rapporteringsplikt og kontingent
a.     Musikkorpsåret følger kalenderåret.
b.    Medlemmene er forpliktet til å betale kontingenten to ganger årlig, innen 20. februar (vår) og innen 20. september (høst).
c.     Musikkorpsene skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering.
d.    Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes
etter korpsets registrerte medlemstall per 31 .desember

3.4 Utmeldinger
Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi melding om dette til musikkorpsets styre innen 15. mai for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.
Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.

3.5  Suspensjon og eksklusjon
a.     Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.
b.    Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.
c.     I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.
d.    Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for region-/kretsstyret.

§4 ÅRSMØTET


4.1 Status
Årsmøtet er Kampen skoles musikkorps høyeste myndighet.

4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet
a.     Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av innen utgangen av april.
b.    Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det.
c.     Innkallingen sendes ut minimum 6 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.
d.    Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest to uker før årsmøtet.
e.     Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.


4.3  Representasjon, rettigheter og voteringer
a.     På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer, og gjester invitert av styret.
b.    Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:
-       Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett.
-       Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
c.     Følgende har tale - og forslagsrett:
-       Medlemmer som ikke er fylt 12 år.
d.    Følgende har talerett:
-       Representanter fra NMF
-       Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.
e.     Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.


4.4 Årsmøtets dagsorden
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a.    Konstituering
1.    Åpning
2.    Navneopprop
3.    Godkjenning av innkalling
4.    Godkjenning av dagsorden/saksliste
5.    Valg av møteledelse
6.    Valg av møtesekretær
7.    Valg av protokollunderskrivere
b.    Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.
c.    Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer.
d.    Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett.
e.    Valg:
1. Leder for ett år
2. Styremedlemmer på valg for to år og varamedlemmer for ett år.
3. 2 revisorer for ett år.
4. 3 medlemmer i valgkomiteen. Leder velges særskilt.
De som velges må være minimum 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemsskap i NMF og ha sagt seg villige til å motta verv.

Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.


§ 5 STYRET

5.1 Sammensetning og konstituering
Styret består av leder og 2-4 styremedlemmer. Flertallet av styrets medlemmer må være fylt 18 år, og minst ett medlem bør være musikant og under 18 år.Ved eventuell stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og varamedlemmer.

5.2 Fullmakter
a.     Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
b.    Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
c.     Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter.
d.    Styreleder eller to av styrets medlemmer tegner for korpset. Styret kan meddele prokura.

5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger
a.     Styret innkalles når leder eller to av styrets medlemmer finner det nødvendig.
b.    Musikkorpsets tillitsvalgte møter som observatører med tale – og forslagsrett.
c.     Styret er beslutningsdyktig når minst tre (Alternativt 2 dersom èn er leder) er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan et
styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.
d.    Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer,
varamedlemmer og revisor. Musikkorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.

5.4 Årsavslutning
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet.

5.5 Personalansvar
Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns - og arbeidsavtaler. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

5.6 Beredskapsplan for korps
Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.


§6 MEDLEMSMØTER
Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for musikkorpsets medlemmer. Det holdes medlemsmøter når styret eller musikkorpsets medlemmer føler behov for det.

§7 KOMITEER

7.1 Revisjon

Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.

7.2 Valgkomiteen
Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4.

7.3 17. mai-komiteen
Velges på årsmøtet, etter innstilling fra valgkomiteen.

7.4 Arbeidskomiteer
Årsmøtet og/eller styret kan ved behov opprette andre arbeidskomiteer enn 17. mai-komiteen, for eksempel i forbindelse med turer og dugnader m.m.
§8 ÆRESMEDLEMSKAP

Æresmedlemskap i Kampen skoles musikkorps skal kunne opprettes i helt spesielle tilfeller. Det er styret som utnevner æresmedlemmer, og slike utnevnelser krever enstemmighet i styret.
Kriterier for æresmedlemskap er at vedkommende kandidat har
·         Arbeidet for korpset gjennom en årrekke, anbefalt minimum 10 år
·         Har tatt initiativ og ansvar som overgår vanlige forventninger til tillitsvalgte eller ansatte
·         Har virket samlende, byggende og miljøskapende for korpset
·         Har tilført korpset helt spesielle verdier, musikalsk, miljømessig, økonomisk eller organisatorisk


§9 UENIGHETER OG TVISTER

Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges region-/kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.


§10 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND

a.     Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter.
Vedtaket krever 2/3 flertall.
b.    I tilfelle oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende
konto. I perioden fram til et nytt musikkorps er opprettet skal denne konto disponeres av
NMF Oslo og Kampen skole i fellesskap. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps.
c.     Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at musikkorpsets midler og eiendom skal
overføres til NMF Oslo, eller til musikkformål i grunnskolen dersom nytt musikkorps ikke er reorganisert innen 3 år.
d.    Vedtak om utmelding av NMF må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall.
e.    Musikkorps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier.
 

§10 VEDTEKTSENDRINGER

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.

IKRAFTTREDELSE
Disse vedtektene trer i kraft fra og med 15.04.2015